User Tools

Site Tools


31-c-m-h-c-m-xuy-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31-c-m-h-c-m-xuy-n-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​dablink">​Đối với các định nghĩa khác, xem Cẩm Hà.</​div>​
 +<​p><​b>​Cẩm Hà</​b>​ là một xã thuộc huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Cẩm Hà có diện tích 6,09 km², dân số năm 1999 là 4457 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 732 người/​km².
 +</p>
  
 +<​p>​Các thôn của Cẩm Hà:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Cẩm Đông</​li>​
 +<​li>​Nguyễn Đối</​li>​
 +<​li>​Trung Tiến</​li>​
 +<​li>​Trung Thắng</​li>​
 +<​li>​Thành Xuân</​li>​
 +<​li>​Xuân Hạ</​li>​
 +<​li>​Nam Xuân</​li>​
 +<​li>​Hoa Xuân</​li>​
 +<​li>​Đông Xuân</​li>​
 +<​li>​Tây Xuân</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1243
 +Cached time: 20181011044602
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.196 seconds
 +Real time usage: 0.249 seconds
 +Preprocessor visited node count: 917/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 37758/​2097152 bytes
 +Template argument size: 668/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1579/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.067/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 176.739 ​     1 -total
 + ​57.67% ​ 101.925 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​53.22% ​  ​94.054 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​20.37% ​  ​36.010 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​20.04% ​  ​35.416 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.45% ​  ​25.546 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​12.81% ​  ​22.639 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_C&#​7849;​m_Xuy&​ecirc;​n
 + ​11.28% ​  ​19.938 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.47%   ​11.443 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  5.91%   ​10.444 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​_T&#​297;​nh
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1242909-0!canonical and timestamp 20181011044601 and revision id 40659143
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31-c-m-h-c-m-xuy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)