User Tools

Site Tools


31-c-m-du-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31-c-m-du-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Cẩm Duệ</​b>​ là một xã thuộc huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Cẩm Duệ có diện tích 12,​89 km²,​ dân số năm 1999 là 7825 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 607 người/​km².
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Các thôn của Cẩm Duệ:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Tân Mỹ</​li>​
 +<​li>​Phương Trứ</​li>​
 +<​li>​Hoa Thám</​li>​
 +<​li>​Chu Trinh</​li>​
 +<​li>​Tân Duệ</​li>​
 +<​li>​Quang Trung</​li>​
 +<​li>​Trung Thành</​li>​
 +<​li>​Ái Quốc</​li>​
 +<​li>​Trần Phú</​li>​
 +<​li>​Mỹ Dũng</​li>​
 +<​li>​Thường Kiệt</​li>​
 +<​li>​Phú Thượng</​li>​
 +<​li>​Quốc Tiến</​li></​ul>​
 +<​ul><​li>​Sinh thời, Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn vẫn hằng sắp xếp thời gian bận rộn việc nước vô vàn để về thăm quê hương Quảng Trị, thăm quê nội Bích La, đặc biệt thăm quê gốc của người Bích La là làng Phương Cai, xã Hoa Duệ, tổng Mỹ Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (nay là xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).</​li>​
 +<​li>​Ngày ngày 14 tháng 3 năm 1979, Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đã về thăm quê xưa Cẩm Duệ, nơi có Am Tháp thờ các vị tổ dòng họ Lê đã có công phò vua Lê Lợi, giúp nước (tháp này được công nhận là di tích văn hoá của tỉnh Hà Tĩnh), tưởng niệm các bậc tiền nhân và thăm cây đa làng Phương Cai.</​li></​ul>​
 +<​ul><​li>​Làng kiềng Phú Thượng</​li></​ul>​
 +<​ul><​li>​Tháp đá Cẩm Duệ (Am Tháp): Tháp có ba tầng, cao hơn 3m, được ghép từ những tấm đá nguyên khối. Bao quanh tháp là hệ thống tường dày khoảng 1m, cao 1,2m, được xây bằng gạch gồ. Năm 2006, tháp được xếp hạng di tích văn hóa quốc gia. Năm 2009, Sở VH-TT&​amp;​DL Hà Tĩnh cho tiến hành tu bổ, phục hồi tháp đá, đến nay dự án trùng tu gần hoàn thành.</​li>​
 +<​li>​Di tích chùa thượng Đẳng, di tích cây đa Vực Vạn, tượng đài ghi công các anh hùng liệt sĩ.</​li>​
 +<​li>​Phế tích chiến tranh chống mỹ cứu nước tại thôn 4 Trung ái(nay là Trung Thành).</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1322
 +Cached time: 20181012043343
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.164 seconds
 +Real time usage: 0.205 seconds
 +Preprocessor visited node count: 907/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 37248/​2097152 bytes
 +Template argument size: 605/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1557/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.062/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 169.325 ​     1 -total
 + ​65.45% ​ 110.817 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​55.40% ​  ​93.798 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​22.06% ​  ​37.350 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​18.95% ​  ​32.084 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.00% ​  ​23.707 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.17%   ​15.529 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_C&#​7849;​m_Xuy&​ecirc;​n
 +  7.90%   ​13.371 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.83%   ​11.570 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  5.87%    9.941      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​_T&#​297;​nh
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1242905-0!canonical and timestamp 20181012043343 and revision id 40659128
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31-c-m-du-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)