User Tools

Site Tools


31-c-m-an-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31-c-m-an-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Cẩm An</​b>​ là một phường thuộc thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Phường có diện tích 3,​148 km²,​ dân số theo thống kê năm 2010 là 5.408 người, mật độ 1.718 người/​km²<​sup id="​cite_ref-TK_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Địa giới hành chính phường Cẩm An: Đông giáp biển Đông; Tây giáp xã Cẩm Hà; Nam giáp các phường Cẩm Châu, Cửa Đại; Bắc giáp huyện Điện Bàn.<​sup id="​cite_ref-ND_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Phường Cẩm An có 5 khối dân phố: An Bàng, An Tân, Tân Thành, Tân Thịnh, Tân Mỹ.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1325
 +Cached time: 20181011021109
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.188 seconds
 +Real time usage: 0.237 seconds
 +Preprocessor visited node count: 911/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 35727/​2097152 bytes
 +Template argument size: 871/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2223/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.069/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.08 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 185.656 ​     1 -total
 + ​66.34% ​ 123.170 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​59.25% ​ 110.006 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​24.69% ​  ​45.834 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​16.41% ​  ​30.467 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​12.12% ​  ​22.505 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​11.34% ​  ​21.050 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_ph&#​432;&#​7901;​ng,​_x&​atilde;​_thu&#​7897;​c_th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_H&#​7897;​i_An
 +  9.76%   ​18.119 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.23%   ​13.417 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  5.12%    9.497      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1242890-0!canonical and timestamp 20181011021109 and revision id 21671922
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31-c-m-an-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)