User Tools

Site Tools


31-c-linh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31-c-linh-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Cổ Linh</​b>​ là một xã thuộc huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Cổ Linh có diện tích 39,​49 km²,​ dân số năm 1999 là 2996 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 76 người/​km².
 +</​p><​p>​Xã có vị trí:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Bắc giáp xã Công Bằng, xã Bộc Bố.</​li>​
 +<​li>​Đông giáp xã Xuân La, xã Nghiên Loan.</​li>​
 +<​li>​Nam giáp xã Cao Tân.</​li>​
 +<​li>​Tây giáp xã Hồng Thái của huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang.</​li></​ul><​p>​Xã Cổ Linh có diện tích 39,​23 km²,​ dân số khoảng 3259 người, mật độ dân số đạt 83 người/​km².<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Cổ Linh có một số dòng suối chảy qua như Tả Nhì, khuổi Trà, Nà Pùng, Bản Cam.
 +</​p><​p>​Xã Cổ Linh được chia thành các xóm bản: Sáng, Nghè, Cảm, Nặm Nhí, Nà Pùng, Lũng Vài, Lủng Phặc, Cốc Nghè, Khuổi Trà, Thôm Niêng, Lủng Nghè.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1250
 +Cached time: 20181010173223
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.168 seconds
 +Real time usage: 0.228 seconds
 +Preprocessor visited node count: 887/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 34071/​2097152 bytes
 +Template argument size: 709/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1861/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.064/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.06 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 176.731 ​     1 -total
 + ​56.39% ​  ​99.663 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​51.80% ​  ​91.550 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​21.27% ​  ​37.586 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​18.84% ​  ​33.300 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​16.52% ​  ​29.193 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_P&​aacute;​c_N&#​7863;​m
 + ​13.39% ​  ​23.663 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.40%   ​16.616 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.39%   ​13.060 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_B&#​7855;​c_K&#​7841;​n
 +  6.55%   ​11.581 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243268-0!canonical and timestamp 20181010173223 and revision id 40659280
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31-c-linh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)