User Tools

Site Tools


31-c-l-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31-c-l-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Cư Lễ</​b>​ là một xã thuộc huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Cư Lễ có diện tích 60,​52 km²,​ dân số năm 1999 là 1976 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 33 người/​km².
 +</​p><​p>​Xã có vị trí:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Bắc giáp xã Văn Minh, xã Lam Sơn.</​li>​
 +<​li>​Đông giáp xã Kim Lưu, xã Yên Lỗ và xã Thiện Hòa (Bình Gia, Lạng Sơn).</​li>​
 +<​li>​Nam giáp xã Thiện Hòa (Bình Gia, Lạng Sơn).</​li>​
 +<​li>​Tây giáp xã Hảo Nghĩa, xã Hữu Thác, xã Văn Minh.</​li></​ul><​p>​Xã Cư Lễ có diện tích 63 km², dân số khoảng 2102 người, mật độ dân số đạt 33 người/​km².<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Cư Lễ có tuyến quốc lộ 3B chạy qua địa bàn. Xã có ngọn núi Pia Ngôm cao 1192 mét tạo thành ranh giới với tỉnh Lạng Sơn. Các con suối trong xã gồm suối Cư Lễ, khuổi Phin, khuổi Cuông.
 +</​p><​p>​Xã Cư Lễ được chia thành các thôn bản: Khau Ngoà, Khau An, Pò Rí, Pò Pái, Phja Khao, Khau Pần, Cạm Myầu, Kéo Đeng, Pác Phàn, Pò, Nà Lẹng, Sắc Sái, Khuổi Quân, Nà Dài.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1267
 +Cached time: 20181011005828
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.184 seconds
 +Real time usage: 0.231 seconds
 +Preprocessor visited node count: 912/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 36175/​2097152 bytes
 +Template argument size: 628/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2061/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.073/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.08 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 188.804 ​     1 -total
 + ​64.64% ​ 122.040 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​58.48% ​ 110.406 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​23.98% ​  ​45.273 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​18.98% ​  ​35.840 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.22% ​  ​26.853 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.84%   ​16.690 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Na_R&​igrave;​
 +  7.66%   ​14.469 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.92%   ​13.066 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.65%   ​12.548 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_B&#​7855;​c_K&#​7841;​n
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243322-0!canonical and timestamp 20181011005828 and revision id 40659005
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31-c-l-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)