User Tools

Site Tools


31-c-kh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31-c-kh-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Cự Khê</​b>​ là xã cực bắc của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Đây là xã nằm giáp ranh giữa quận Hà Đông và huyện Thanh Trì, có Dự án đường trục phía nam Hà Nội đi qua. Xã Cự Khê nổi tiếng với làng cổ Cự Đà nằm bên sông Nhuệ. Nghề làm tương, làm miến Cự Đà
 +</p>
  
 +<​p>​Xã Cự Khê có diện tích 5,76 km², dân số năm 2016 là 6675 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 810 người/​km².
 +</p>
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6f/​C%E1%BB%95ng_l%C3%A0ng_Kh%C3%BAc_Th%E1%BB%A7y.JPG/​220px-C%E1%BB%95ng_l%C3%A0ng_Kh%C3%BAc_Th%E1%BB%A7y.JPG"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6f/​C%E1%BB%95ng_l%C3%A0ng_Kh%C3%BAc_Th%E1%BB%A7y.JPG/​330px-C%E1%BB%95ng_l%C3%A0ng_Kh%C3%BAc_Th%E1%BB%A7y.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6f/​C%E1%BB%95ng_l%C3%A0ng_Kh%C3%BAc_Th%E1%BB%A7y.JPG/​440px-C%E1%BB%95ng_l%C3%A0ng_Kh%C3%BAc_Th%E1%BB%A7y.JPG 2x" data-file-width="​2048"​ data-file-height="​1536"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Cổng làng Khúc Thủy, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội, Việt Nam</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Địa giới hành chính:
 +</p>
 +<​p>​Xã gồm có 3 làng: Khê Tang, Khúc Thủy và Cự Đà. Làng Khúc Thủy và Cự Đà quanh co uốn lượn theo dòng Nhuệ giang cổ kính. Trong khi đó làng Khê Tang thuần nông tách biệt với 2 làng còn lại. Từ ngày 1/8/2008, Hà Tây sát nhập về Hà Nội, đồng thời tuyến đường trục phía Nam chạy quay cơ bản làm thay đổi diện mạo giao thông, kinh tế và đời sống dân cư nơi đây.
 +</p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​89/​M%E1%BB%99t_ng%C3%B4i_nh%C3%A0_c%E1%BB%95_%E1%BB%9F_l%C3%A0ng_C%E1%BB%B1_%C4%90%C3%A0.JPG/​220px-M%E1%BB%99t_ng%C3%B4i_nh%C3%A0_c%E1%BB%95_%E1%BB%9F_l%C3%A0ng_C%E1%BB%B1_%C4%90%C3%A0.JPG"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​89/​M%E1%BB%99t_ng%C3%B4i_nh%C3%A0_c%E1%BB%95_%E1%BB%9F_l%C3%A0ng_C%E1%BB%B1_%C4%90%C3%A0.JPG/​330px-M%E1%BB%99t_ng%C3%B4i_nh%C3%A0_c%E1%BB%95_%E1%BB%9F_l%C3%A0ng_C%E1%BB%B1_%C4%90%C3%A0.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​89/​M%E1%BB%99t_ng%C3%B4i_nh%C3%A0_c%E1%BB%95_%E1%BB%9F_l%C3%A0ng_C%E1%BB%B1_%C4%90%C3%A0.JPG/​440px-M%E1%BB%99t_ng%C3%B4i_nh%C3%A0_c%E1%BB%95_%E1%BB%9F_l%C3%A0ng_C%E1%BB%B1_%C4%90%C3%A0.JPG 2x" data-file-width="​2048"​ data-file-height="​1536"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Một ngôi nhà cổ ở làng Cự Đà</​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fc/​M%E1%BB%99t_ng%C3%B5_x%C3%B3m_%E1%BB%9F_l%C3%A0ng_C%E1%BB%B1_%C4%90%C3%A0.JPG/​220px-M%E1%BB%99t_ng%C3%B5_x%C3%B3m_%E1%BB%9F_l%C3%A0ng_C%E1%BB%B1_%C4%90%C3%A0.JPG"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fc/​M%E1%BB%99t_ng%C3%B5_x%C3%B3m_%E1%BB%9F_l%C3%A0ng_C%E1%BB%B1_%C4%90%C3%A0.JPG/​330px-M%E1%BB%99t_ng%C3%B5_x%C3%B3m_%E1%BB%9F_l%C3%A0ng_C%E1%BB%B1_%C4%90%C3%A0.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fc/​M%E1%BB%99t_ng%C3%B5_x%C3%B3m_%E1%BB%9F_l%C3%A0ng_C%E1%BB%B1_%C4%90%C3%A0.JPG/​440px-M%E1%BB%99t_ng%C3%B5_x%C3%B3m_%E1%BB%9F_l%C3%A0ng_C%E1%BB%B1_%C4%90%C3%A0.JPG 2x" data-file-width="​2048"​ data-file-height="​1536"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Một ngõ xóm ở làng Cự Đà</​div></​div></​div>​
 +
 +<​p>​Nếu Đường Lâm là làng Việt cổ điển hình của vùng trung du, thì Cự Đà lại là ngôi làng cổ mang những đặc trưng cơ bản nhất của làng cổ ven sông. Cho đến nay, trải qua nhiều biến cố, thăng trầm của lịch sử, làng vẫn giữ được gần như vẹn nguyên so với thuở ban đầu…
 +</​p><​p>​Đây là làng vẫn còn giữ được một nền kiến trúc xây dựng cổ xưa, đặc biệt trên vùng châu thổ sông Hồng như chùa Linh Minh, đình Thượng, đình Trung, nơi có những dòng tộc lâu đời như họ Trịnh, Đinh, Vũ, Vương...
 +</​p><​p>​Hằng năm, cứ vào đúng ngày 14 tháng giêng âm lịch, người dân làng Cự Đà lại nô nức tổ chức lễ hội Đại kỳ phúc; còn lễ Đại đám tổ chức 5 năm một lần. Năm 2015, làng Cự Đà sẽ tổ chức Đại đám, tiến hành lễ rước nhị thánh: Vũ Lôi thần uy Đại vương (có công đánh giặc Ân thời Hùng Vương thứ VI và Hoằng Thông phả độ Đại vương (thời Vua Đinh Tiên Hoàng) được dân làng thờ làm Thành hoàng.
 +- Lãnh đạo
 +Bí thư đảng ủy: Vũ Thanh Ngọc
 +Chủ tịch HDND: Phạm Hồng Dương
 +Chủ tịch UBND: Đặng Anh Phương
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1272
 +Cached time: 20181012043005
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.148 seconds
 +Real time usage: 0.204 seconds
 +Preprocessor visited node count: 910/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 36538/​2097152 bytes
 +Template argument size: 705/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1553/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.055/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.08 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 157.619 ​     1 -total
 + ​60.82% ​  ​95.866 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​55.09% ​  ​86.839 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​23.02% ​  ​36.287 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​21.33% ​  ​33.615 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.87% ​  ​23.445 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.05% ​  ​15.838 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Thanh_Oai
 +  8.70%   ​13.714 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.27%   ​11.457 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​_N&#​7897;​i
 +  7.09%   ​11.169 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243319-0!canonical and timestamp 20181012043005 and revision id 40659315
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31-c-kh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)