User Tools

Site Tools


31-c-i-vi-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31-c-i-vi-n-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Cải Viên</​b>​ là một xã thuộc huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Cải Viên có diện tích 13,​76 km²,​ dân số năm 1999 là 1236 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 90 người/​km².
 +</​p><​p>​Xã có vị trí:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Bắc giáp Trung Quốc.</​li>​
 +<​li>​Đông giáp Trung Quốc và xã Nội Thôn.</​li>​
 +<​li>​Nam giáp xã Nội Thôn.</​li>​
 +<​li>​Tây giáp xã Vân An.</​li></​ul><​p>​Xã Cải Viên có diện tích 13,​76 km²,​ dân số năm 1999 là 1.236 người.<​sup id="​cite_ref-QD19_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>,​ mật độ dân cư đạt 90 người/​km².
 +</​p><​p>​Xã Cải Viên được chia thành các xóm: Cà Giáng, Chông Mạ-Lũng Tải, Đông Có, Sộc Nặm-Eng Mậy-Lũng Pán, Nậm Nịch, Tả Piẩu.
 +</​p><​p>​Trên địa bàn xã Cải Viên có các ngọn núi như lũng Mằn, lũng Tháy.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-MS-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin &amp; Truyền thông<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AC%E1%BA%A3i+Vi%C3%AAn&​amp;​rft.btitle=M%C3%A3+s%E1%BB%91+%C4%91%C6%A1n+v%E1%BB%8B+h%C3%A0nh+ch%C3%ADnh+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.date=10+th%C3%A1ng+4+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=B%E1%BB%99+Th%C3%B4ng+tin+%26+Truy%E1%BB%81n+th%C3%B4ng&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fmic.gov.vn%2Fuploads%2F20100623%2FE124-2009%2520%2831-12%292-MSDVHCVN.xls&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​245/​1981/​QĐ-CP</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QD19-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Quyết định số 19/​2006/​QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1256
 +Cached time: 20181010185043
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.176 seconds
 +Real time usage: 0.227 seconds
 +Preprocessor visited node count: 905/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 35610/​2097152 bytes
 +Template argument size: 644/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2187/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.067/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 180.400 ​     1 -total
 + ​63.05% ​ 113.742 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​56.28% ​ 101.535 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​21.28% ​  ​38.387 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​20.03% ​  ​36.131 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.54% ​  ​26.226 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.97%   ​17.993 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_H&​agrave;​_Qu&#​7843;​ng
 +  8.86%   ​15.987 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.80%   ​12.263 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.16%   ​11.108 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Cao_B&#​7857;​ng
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1242888-0!canonical and timestamp 20181010185043 and revision id 40659035
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31-c-i-vi-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)