User Tools

Site Tools


31-c-i-i-v-m-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31-c-i-i-v-m-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Cái Đôi Vàm</​b>​ là một thị trấn thuộc huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, Việt Nam. Đây cũng là thị trấn huyện lỵ của huyện Phú Tân.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Thị trấn có diện tích 19,​09 km²,​ dân số năm 1999 là 15.700 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 822 người/​km².
 +</​p><​p>​Địa giới hành chính thị trấn Cái Đôi Vàm:
 +</p>
 +<​ul><​li>​phía Đông giáp xã Tân Hải và xã Gạch Chèo</​li>​
 +<​li>​phía Tây giáp biển Tây</​li>​
 +<​li>​phía Nam giáp xã Nguyễn Việt Khái</​li>​
 +<​li>​phía Bắc giáp xã Tân Hải</​li></​ul>​
 +
 +<​p>​là thị trấn ven biển đồng thời là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội của Huyện Phú Tân. Thị trấn gồm có 7 khóm, 4 ấp. Tổng diện tích tự nhiên là 2363,3 ha, dân số 3926 hộ với 15.596 khẩu; có 3 dân tộc anh em cùng sinh sống là dân tộc Kinh, Hoa, và Khmer trong đó dân tộc thiểu số 192 hộ với 855 người. Ngành nghề chủ yếu là khai thác đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.
 +</​p><​p>​Trụ sở hành chính đường Nguyễn Việt Khái, khóm 1 đối diện bến xe Cái Đôi Vàm
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​ul><​li>​Nghị quyết <sup id="​cite_ref-QH_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau, Khi đó thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Cái Nước trở thành huyện của tỉnh Cà Mau.</​li>​
 +<​li>​Nghị định <​b>​138/​2003/​NĐ-CP</​b><​sup id="​cite_ref-ND13_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ, sáp nhập thị trấn Cái Đôi Vàm của huyện Cái Nước vào huyện Phú Tân.</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1248
 +Cached time: 20181011053212
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.144 seconds
 +Real time usage: 0.192 seconds
 +Preprocessor visited node count: 923/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 35373/​2097152 bytes
 +Template argument size: 664/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2571/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.057/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 152.983 ​     1 -total
 + ​60.85% ​  ​93.091 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​55.85% ​  ​85.448 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​22.12% ​  ​33.837 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​20.79% ​  ​31.800 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.23% ​  ​21.771 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.37%   ​14.341 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Ph&​uacute;​_T&​acirc;​n,​_C&​agrave;​_Mau
 +  8.04%   ​12.305 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.69%   ​11.764 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_C&​agrave;​_Mau
 +  7.38%   ​11.285 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1242884-0!canonical and timestamp 20181011053212 and revision id 40658923
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31-c-i-i-v-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)