User Tools

Site Tools


31-c-i-d-u-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31-c-i-d-u-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Cái Dầu</​b>​ là một thị trấn thuộc huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, Việt Nam.
 +</p>
  
 +<​p>​Thị trấn Cái Dầu có diện tích 6,39 km², dân số năm 1999 là 17.971 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 2812 người/​km².
 +</​p><​p>​Cái Dầu nằm cặp Quốc lộ 91, phía Đông giáp xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân (ngăn cách bởi sông Hậu), phía Tây và phía Nam giáp xã Bình Long, phía Bắc giáp xã Vĩnh Thạnh Trung. Có cả thảy 6 ấp là: Bình Hòa, Vĩnh Phúc, Vĩnh Tiến, Vĩnh Thành, Bình Nghĩa, Vĩnh Lộc.
 +</​p><​p>​Đây là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện; và là một địa bàn đông dân cư, bao gồm nhiều dân tộc: người Kinh chiếm 98,2%, dân tộc Khmer chiếm 0,05%, dân tộc Hoa chiếm 1,93%.
 +</​p><​p>​Theo <​i>​Cổng thông tin điện tử huyện Châu Phú</​i>,​ thì hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của thị trấn Cái Dầu là 30,1 triệu/ người/ năm, sản lượng lương thực 288 kg/ người, có 06/06 ấp được công nhận ấp văn hóa và giữ vững trong nhiều năm liền, có chợ Cái Dầu là chợ lớn nhất huyện,​...Trong tương lai, Cái Dầu tiếp tục phát huy lợi thế của mình trên lĩnh vực thương mại – dịch vụ, trong đó phải kể đến loại hình khu dân cư kết hợp với thương mại, kinh doanh dịch vụ <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1275
 +Cached time: 20181013100523
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.160 seconds
 +Real time usage: 0.203 seconds
 +Preprocessor visited node count: 925/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 36210/​2097152 bytes
 +Template argument size: 829/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2216/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.056/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.08 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 154.165 ​     1 -total
 + ​59.87% ​  ​92.296 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​54.01% ​  ​83.269 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​22.98% ​  ​35.422 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​20.30% ​  ​31.291 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​15.08% ​  ​23.249 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.94%   ​15.328 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Ch&​acirc;​u_Ph&​uacute;​
 +  8.95%   ​13.796 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_An_Giang
 +  8.44%   ​13.015 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.77%   ​11.981 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1242883-0!canonical and timestamp 20181013100523 and revision id 40658915
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31-c-i-d-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)