User Tools

Site Tools


31--douard-herriot-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--douard-herriot-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #​8eb4fb;">​Édouard Herriot</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Édouard Herriot 01.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​54/​%C3%89douard_Herriot_01.jpg/​220px-%C3%89douard_Herriot_01.jpg"​ width="​220"​ height="​287"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​54/​%C3%89douard_Herriot_01.jpg/​330px-%C3%89douard_Herriot_01.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​54/​%C3%89douard_Herriot_01.jpg/​440px-%C3%89douard_Herriot_01.jpg 2x" data-file-width="​558"​ data-file-height="​728"/></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​p>​Chức vụ</​p></​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​p>​Thủ tướng Pháp</​p></​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nhiệm kỳ</​th><​td>​
 +14 tháng 6 năm 1924 – 10 tháng 4 năm 1925</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tiền nhiệm</​th><​td>​
 +Frédéric François-Marsal</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kế nhiệm</​th><​td>​
 +Paul Painlevé</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"/></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​p>​Thông tin chung</​p></​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Đảng phái</​th><​td>​
 +PDR</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Sinh</​th><​td>​
 +<span style="​display:​none">​(<​span class="​bday">​1872-07-05</​span>​)</​span>​5 tháng 7 năm 1872<​br/>​Bar-le-Duc,​ Meuse, Pháp</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Mất</​th><​td>​
 +26 tháng 3 năm 1957<​span style="​display:​none">​(1957-03-26)</​span>​ (84 tuổi)<​br/>​Paris,​ Pháp</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Édouard Herriot</​b>​ (Troyes, Aube,, 5 tháng 7 năm 1872 - Saint-Genis-Laval,​ Rhône, Pháp, 26 tháng 3 năm 1957), là một chính trị gia người Pháp ba lần, từng giữ chức Thủ tướng từ 14 tháng 6 năm 1924 tới 10 tháng 4 năm 1925; từ 19 tháng 7 năm 1926 tới 21 tháng 7 năm 1929; và từ 3 tháng 6 năm 1932 tới 14 tháng 12 năm 1932.
 +</p>
  
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b5/​Nuvola_apps_personal_unisex.svg/​20px-Nuvola_apps_personal_unisex.svg.png"​ width="​20"​ height="​26"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b5/​Nuvola_apps_personal_unisex.svg/​30px-Nuvola_apps_personal_unisex.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b5/​Nuvola_apps_personal_unisex.svg/​40px-Nuvola_apps_personal_unisex.svg.png 2x" data-file-width="​94"​ data-file-height="​120"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết tiểu sử chính khách Pháp  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1332
 +Cached time: 20181031032257
 +Cache expiry: 86400
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.152 seconds
 +Real time usage: 0.192 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1236/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 11585/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1203/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 15/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.042/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.02 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 168.530 ​     1 -total
 + ​85.52% ​ 144.124 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Vi&​ecirc;​n_ch&#​7913;​c
 + ​69.81% ​ 117.650 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​18.22% ​  ​30.712 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​12.56% ​  ​21.166 ​    12 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_vi&​ecirc;​n_ch&#​7913;​c/​ch&#​7913;​c_v&#​7909;​
 + ​10.30% ​  ​17.363 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Ph&​aacute;​p
 +  9.31%   ​15.696 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  7.46%   ​12.580 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Birth_date
 +  5.52%    9.305      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.34%    9.004      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Death_date_and_age
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​863133-0!canonical and timestamp 20181031032257 and revision id 26457538
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--douard-herriot-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)