User Tools

Site Tools


31--ch-qu-la-gi

Địch Quả là một xã thuộc vùng hạ huyện huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Xã Địch Quả có diện tích 18,31 km², dân số năm 2016 là7994 người,[1] mật độ dân số đạt 346 người/km².

Đặc Sản:

31--ch-qu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)