User Tools

Site Tools


31--c-xu-n-h-a-an-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--c-xu-n-h-a-an-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Đức Xuân</​b>​ là một xã của huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:
 +</p>
 +<​p>​Xã Đức Xuân có diện tích 20,15 km², dân số năm 1999 chỉ là 435 người.<​sup id="​cite_ref-QD19_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>,​ mật độ dân cư đạt 21,59 người/​km².
 +</​p><​p>​Xã Đức Xuân được chia thành 4 xóm: Lũng Thốc-Pò Rùng, Lũng Rì, Lũng Duốc, Ca Rài.
 +</​p><​p>​Trên địa bàn xã Đức Xuân có núi Kéo Khao và Kéo Tắt.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-QD19-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Quyết định số 19/​2006/​QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QD19Ds-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/​2006/​QĐ-BTNMT.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QD124-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Quyết định số 124/​2004/​QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1250
 +Cached time: 20181011042121
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.128 seconds
 +Real time usage: 0.178 seconds
 +Preprocessor visited node count: 867/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 35307/​2097152 bytes
 +Template argument size: 688/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1335/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.050/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.31 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 141.089 ​     1 -total
 + ​69.21% ​  ​97.645 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​63.04% ​  ​88.938 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​27.62% ​  ​38.975 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​12.98% ​  ​18.313 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_H&​ograve;​a_An
 + ​11.27% ​  ​15.901 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  8.01%   ​11.304 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Cao_B&#​7857;​ng
 +  7.67%   ​10.825 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.74%    9.514      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  5.32%    7.499      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​844440-0!canonical and timestamp 20181011042121 and revision id 40617595
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--c-xu-n-h-a-an-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)