User Tools

Site Tools


31--c-v-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--c-v-n-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đức Vân</​b>​ là một xã thuộc huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã có vị trí:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Bắc giáp xã Thượng Ân, xã Bằng Vân.</​li>​
 +<​li>​Đông giáp xã Quang Trọng (Thạch An, Cao Bằng).</​li>​
 +<​li>​Nam giáp xã Thượng Quan, xã Vân Tùng.</​li>​
 +<​li>​Tây giáp xã Vân Tùng.</​li></​ul><​p>​Xã Đức Vân có diện tích 28,7 km², dân số năm 1999 là 1404 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 49 người/​km².
 +</​p><​p>​Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ, xã Đức Vân có diện tích 28,​48 km²,​ dân số khoảng 1496 người, mật độ dân số đạt 52,5 người/​km².<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Đức Vân có quốc lộ 3 chạy qua địa bàn và là điểm đầu của tuyến tỉnh lộ 209. Xã có suối Bản Chang ở phía tây, tạo thành hồ Bản Chang ở đoạn thượng nguồn, phía đông của xã là các khe suối nhỏ hợp thành suối Bằng Khẩu.
 +</​p><​p>​Xã Đức Vân được chia thành các thôn bản: Nặm Làng, Quan Làng, Tặc, Duồi, Phiêng Nhượng, Chang, Đăm, Nưa Phia.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1258
 +Cached time: 20181012054105
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.140 seconds
 +Real time usage: 0.185 seconds
 +Preprocessor visited node count: 900/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 35456/​2097152 bytes
 +Template argument size: 649/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2068/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.055/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 152.796 ​     1 -total
 + ​60.06% ​  ​91.771 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​55.16% ​  ​84.277 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​21.12% ​  ​32.273 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​19.87% ​  ​30.366 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.15% ​  ​21.620 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.02% ​  ​15.303 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Ng&​acirc;​n_S&#​417;​n
 +  9.10%   ​13.912 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_B&#​7855;​c_K&#​7841;​n
 +  8.35%   ​12.761 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  8.04%   ​12.285 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243902-0!canonical and timestamp 20181012054105 and revision id 40662353
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--c-v-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)