User Tools

Site Tools


31--c-th-ng-ti-n-l-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--c-th-ng-ti-n-l-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Đức Thắng</​b>​ là một xã thuộc huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Đức Thắng có diện tích 4,18 km², dân số năm 1999 là 3327 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 796 người/​km².
 +Xã Đức Thắng có vị trí địa lý: Phía bắc giáp với xã Trung Dũng, xã Lệ Xá; phía tây giáp với xã Dị Chế, xã Hải Triều; phía đông giáp với xã Thụy Lôi; phía nam giáp với con sông Luộc.
 +Xã Đức Thắng cách trung tâm huyên Tiên Lữ 2 km theo đường 203c, cách cầu Triêu Dương 2 km, cách trung tâm thành phố Hưng Yên 10Km, cách thành phố Hà Nội 75Km.
 +Lịch sử hình thành: xã Đức Thắng hiện nay được thành lập từ việc tách ra từ 2 xã Quốc Trị(thôn Lương Trụ và thôn Chỉ Thiện)và xã Dị Chế (thôn Lạc Dục và thôn Ăn Lạc).
 +Về kinh tế: Xã là một xã thuần nông dân số 70% sống bằng nông nghiệp, 30% làm khu công nghiệp.
 +Giáo dục: Dân số trong xã lứa tuổi từ năm 1979 trở lại đây 100% được phổ cập cấp II và cấp III, trong những năm 1999 đên nay số học sinh thi đỗ đại học như hoa đua nở. Tiêu biểu vào thời nhà Nguyễn thôn Lương Trụ có tiến sĩ đầu tiên trong xã tiến sĩ Nguyễn Tiến Mỹ hiện nay bia ghi danh ông tại Văn Miếu Xích Đằng thành phố Hưng Yên.
 +Về dòng họ trong xã: có những dòng họ chình họ Đặng, Bùi, Nguyễn là khai sinh ra làng Lương Trụ, họ Vũ tại thôn chỉ Thiện, họ Lê tại thôn Ăn Lạc, họ Vũ tại thôn Lạc Dục.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span id="​ch.E1.BB.89nh_s.E1.BB.ADa_th.C3.B4n_.C4.82n_L.E1.BA.A1c_l.C3.A0_sai.3B_th.C3.B4n_An_L.E1.BA.A1c_m.E1.BB.9Bi_l.C3.A0_.C4.91.C3.BAng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​chỉnh_sửa_thôn_Ăn_Lạc_là_sai;​_thôn_An_Lạc_mới_là_đúng">​chỉnh sửa thôn Ăn Lạc là sai; thôn An Lạc mới là đúng</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​chỉnh sửa thôn Ăn Lạc là sai; thôn An Lạc mới là đúng
 +</​p><​p>​
 +về dòng họ trong xã có họ Phạm tại thôn Chỉ Thiện; họ Nguyễn và Lê ở thôn An Lạc; họ Vũ và Đoàn ở thôn Lạc Dục</​p>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1240
 +Cached time: 20181013133034
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.176 seconds
 +Real time usage: 0.234 seconds
 +Preprocessor visited node count: 925/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 38170/​2097152 bytes
 +Template argument size: 991/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1588/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.068/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.09 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 192.385 ​     1 -total
 + ​54.36% ​ 104.587 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​50.24% ​  ​96.651 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​20.37% ​  ​39.190 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​19.94% ​  ​38.367 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​16.23% ​  ​31.225 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Ti&​ecirc;​n_L&#​7919;​
 + ​14.04% ​  ​27.006 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.80%   ​16.932 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.91%   ​13.295 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +  6.14%   ​11.822 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243895-0!canonical and timestamp 20181013133034 and revision id 40662373
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--c-th-ng-ti-n-l-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)