User Tools

Site Tools


31--c-th-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--c-th-ng-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đức Thông</​b>​ là một xã của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:
 +</p>
 +<​p>​Xã Đức Thông có diện tích 71,,​17 km²,​ dân số năm 1999 là 1.957 người.<​sup id="​cite_ref-QD19_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>,​ mật độ dân cư đạt 27 người/​km².
 +</​p><​p>​Xã Đức Thông được chia thành các xóm: Cẩu Lặn, Đoỏng Đeng, Kéo Quỳ, Khuổi Phùm, Nà Cát, Nà Mèng, Nà Pò, Sộc Coóc, Bản Tuần, Khuổi Chắn, Khuổi Phụng, Tác Mai.
 +</​p><​p>​Trên địa bàn xã Canh Tân có một số ngọn núi như Bàng Bia, Khau Tó, Cam Có, Diều Phong, Đông Luông, Khau Piếc, Khuổi Chủ, khau Mài, khau Ma, Phân Mẫn Pò Lầu, khau Pứt, khau Quân, khau Sam Sẩu, khau Tèng, khau Tành. Các dòng nước chảy trên địa bàn Canh Tân gồm khuổi Cà, suối Đông Rấn, khuổi Đinh, khuổi Gìn, khuổi Mài, khuổi Nà Mèng, suối Nà Hén, khuổi Phùm, khuổi Tàng, suối Tềnh Tát, suối Thin Théc, khuối Tôm, khuổi Tuồm.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-QD19-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Quyết định số 19/​2006/​QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QD19Ds-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/​2006/​QĐ-BTNMT.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QD124-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Quyết định số 124/​2004/​QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1241
 +Cached time: 20181010193747
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.192 seconds
 +Real time usage: 0.244 seconds
 +Preprocessor visited node count: 841/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 34170/​2097152 bytes
 +Template argument size: 608/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1335/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.078/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.36 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 193.861 ​     1 -total
 + ​71.61% ​ 138.818 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​64.98% ​ 125.978 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​26.29% ​  ​50.972 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​15.19% ​  ​29.453 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Th&#​7841;​ch_An
 + ​13.63% ​  ​26.419 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  8.08%   ​15.669 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Cao_B&#​7857;​ng
 +  7.28%   ​14.109 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  7.11%   ​13.787 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  4.44%    8.608      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243897-0!canonical and timestamp 20181010193747 and revision id 26515618
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--c-th-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)