User Tools

Site Tools


31--c-t-n-t-n-tr-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--c-t-n-t-n-tr-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​dablink">​Đối với các định nghĩa khác, xem Đức Tân.</​div>​
 +<​p><​b>​Đức Tân</​b>​ là một xã thuộc huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Đức Tân có diện tích 13,​24 km²,​ dân số năm 1999 là 6779 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 512 người/​km².
 +</p>
  
 +<p>- Xã Đức Tân thuộc huyện Tân Trụ đến ngày 11 tháng 3 năm 1977<sup id="​cite_ref-TP01_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​.
 +</p>
 +<​ul><​li>​Quyết định 54-CP<​sup id="​cite_ref-TP01_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ ngày 11 tháng 3 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ sáp nhập huyện Tân Trụ với huyện Châu Thành, lấy tên là huyện Tân Châu.</​li></​ul><​p>​- Xã Đức Tân thuộc huyện Tân Châu từ ngày 11 tháng 3 năm 1977<sup id="​cite_ref-TP01_2-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ đến ngày 19 tháng 9 năm 1980<sup id="​cite_ref-TP02_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​.
 +</p>
 +<​ul><​li>​Quyết định 298/​CP<​sup id="​cite_ref-TP02_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ ngày 19 tháng 9 năm 1980 của Hội đồng Chính phủ đổi tên huyện Tân Tân Trụ huyện Vàm Cỏ.</​li></​ul><​p>​- Xã Đức Tân thuộc huyện Vàm Cỏ từ ngày 19 tháng 9 năm 1980<sup id="​cite_ref-TP02_3-2"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ đến ngày 4 tháng 4 năm 1989<sup id="​cite_ref-TP03_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​.
 +</p>
 +<​ul><​li>​Quyết định 36/​HĐBT<​sup id="​cite_ref-TP03_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ ngày 4 tháng 4 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng chia huyện Vàm Cỏ trở lại 2 huyện cũ.</​li></​ul><​p>​- Xã Đức Tân thuộc huyện Tân Trụ từ ngày 4 tháng 4 năm 1989<sup id="​cite_ref-TP03_4-2"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ đến nay.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​p>​Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Tân Trụ
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1262
 +Cached time: 20181013031553
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.160 seconds
 +Real time usage: 0.214 seconds
 +Preprocessor visited node count: 907/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 28524/​2097152 bytes
 +Template argument size: 671/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4384/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.058/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.83 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 172.618 ​     1 -total
 + ​57.16% ​  ​98.675 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​51.84% ​  ​89.477 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​28.20% ​  ​48.675 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​21.90% ​  ​37.797 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​18.95% ​  ​32.709 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  7.24%   ​12.494 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Long_An
 +  6.65%   ​11.479 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.00%   ​10.360 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  3.10%    5.352      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243890-0!canonical and timestamp 20181013031553 and revision id 40662359
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--c-t-n-t-n-tr-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)