User Tools

Site Tools


31--c-t-n-t-n-tr-la-gi

Đức Tân là một xã thuộc huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, Việt Nam.

Xã Đức Tân có diện tích 13,24 km², dân số năm 1999 là 6779 người,[1] mật độ dân số đạt 512 người/km².

- Xã Đức Tân thuộc huyện Tân Trụ đến ngày 11 tháng 3 năm 1977[2].

  • Quyết định 54-CP[2] ngày 11 tháng 3 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ sáp nhập huyện Tân Trụ với huyện Châu Thành, lấy tên là huyện Tân Châu.

- Xã Đức Tân thuộc huyện Tân Châu từ ngày 11 tháng 3 năm 1977[2] đến ngày 19 tháng 9 năm 1980[3].

  • Quyết định 298/CP[3] ngày 19 tháng 9 năm 1980 của Hội đồng Chính phủ đổi tên huyện Tân Tân Trụ huyện Vàm Cỏ.

- Xã Đức Tân thuộc huyện Vàm Cỏ từ ngày 19 tháng 9 năm 1980[3] đến ngày 4 tháng 4 năm 1989[4].

  • Quyết định 36/HĐBT[4] ngày 4 tháng 4 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng chia huyện Vàm Cỏ trở lại 2 huyện cũ.

- Xã Đức Tân thuộc huyện Tân Trụ từ ngày 4 tháng 4 năm 1989[4] đến nay.

Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Tân Trụ

31--c-t-n-t-n-tr-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)