User Tools

Site Tools


31--c-s-n-anh-s-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--c-s-n-anh-s-n-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đức Sơn</​b>​ là một xã thuộc huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Đức Sơn có diện tích 40,​04 km²,​ dân số năm 1999 là 8506 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 212 người/​km².
 +</p>
  
 +
 +
 +<p>
 +Xã đức sơn trước đây có 4 họ sinh sống. Đó là Họ Phan,  Họ Lê,  Họ Hà,  Họ Nguyễn. Có Đình 4 họ nay làm nơi họp chợ. ​ Họ Hà có cụ Hà Ngọc Huệ làm quan trong triều đình, ​ được phong hiệu Đệ nhất - Gia Nhị cấp, qua các đời vua Gia Long 1817-1820, Minh Mệnh 1821-1840, vua Thiệu Trị 1840-1847, khi cụ chết nhà vua cho lính về cùng với  dân làng Động Lù dựng đền thờ và cắt đất làm ruộng để tế lễ.  Nay con cháu Họ Hà đang thờ cúng tại từ đường Chi 4 Hà tộc. Thuộc Thôn 16.</​p><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1271
 +Cached time: 20181011032815
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.156 seconds
 +Real time usage: 0.210 seconds
 +Preprocessor visited node count: 900/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 37395/​2097152 bytes
 +Template argument size: 749/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1616/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.060/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 162.405 ​     1 -total
 + ​60.12% ​  ​97.630 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​54.06% ​  ​87.804 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​25.06% ​  ​40.701 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​21.09% ​  ​34.257 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​15.73% ​  ​25.552 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​11.41% ​  ​18.524 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Anh_S&#​417;​n
 + ​10.14% ​  ​16.463 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.90%   ​11.214 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +  6.09%    9.883      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243887-0!canonical and timestamp 20181011032814 and revision id 40662383
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--c-s-n-anh-s-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)