User Tools

Site Tools


31--c-long-qu-v-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--c-long-qu-v-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​dablink">​Đối với các định nghĩa khác, xem Đức Long.</​div>​
 +<​p><​b>​Đức Long</​b>​ là một xã thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Đức Long có diện tích 9,28 km², dân số năm 1999 là 6053 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 652 người/​km².
 +</p>
  
 +<​p>​Phả Lại là một thôn thuộc xã Đức Long. Thôn gồm hai xóm, Xóm chính là khu vực đã có dân sinh sống từ lâu, xóm trại được hình thành những năm gần đây (Trại Phả Lại). Xóm chính có một ngọn đồi khá thấp ở sát sông Lục Đầu Giang, trên đỉnh đồi có Khu di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia Đền-Chùa Phả Lại, thờ Thánh tổ Minh Không - quốc sư triều Lý, từng chữa khỏi bệnh cho Vua Lý Thần Tông. Tương truyền, Phả Lại là quê ngoại của Nguyễn Minh Không.
 +</​p><​p>​Xóm trại cách xóm chính 1 km, các hộ dân từ xóm chính, lên xây nhà ở dọc 2 bên con đường dẫn từ Thôn Phú Vân (cùng nằm trong Xã Đức Long) ra sát đường Quốc Lộ 18A, đoạn gần Cầu Phả Lại.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​p>​Xã Đức Long gồm 07 thôn: thôn Phả Lại, Thôn Vân Đoàn, thôn Phú Đa, thôn Phong Cốc, thôn Thịnh Lai, thôn Kiều Lương và thôn Vệ Xá
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1238
 +Cached time: 20181010180042
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.204 seconds
 +Real time usage: 0.271 seconds
 +Preprocessor visited node count: 913/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 36891/​2097152 bytes
 +Template argument size: 690/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1578/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.081/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 209.768 ​     1 -total
 + ​59.87% ​ 125.587 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​55.63% ​ 116.687 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​22.82% ​  ​47.879 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​17.41% ​  ​36.511 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​12.08% ​  ​25.342 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​11.95% ​  ​25.077 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Qu&#​7871;​_V&​otilde;​
 + ​10.81% ​  ​22.682 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.77%   ​16.302 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_B&#​7855;​c_Ninh
 +  6.40%   ​13.427 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243870-0!canonical and timestamp 20181010180042 and revision id 40662421
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--c-long-qu-v-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)