User Tools

Site Tools


31--c-long-h-a-an-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--c-long-h-a-an-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​dablink">​Đối với các định nghĩa khác, xem Đức Long.</​div>​
 +<​p><​b>​Đức Long</​b>​ là một xã của huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Bắc giáp xã Dân Chủ, xã Nam Tuấn.</​li>​
 +<​li>​Đông giáp xã Nam Tuấn,​.</​li>​
 +<​li>​Nam giáp xã Bế Triều, thị trấn Nước Hai, xã Bình Long, xã Trương Lương.</​li>​
 +<​li>​Tây giáp xã Trương Lương, xã Dân Chủ.</​li></​ul><​p>​Xã Đức Long có diện tích 29,62 km², dân số năm 1999 là 5.860 người.<​sup id="​cite_ref-QD19_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>,​ mật độ dân cư đạt 197,8 người/​km².
 +</​p><​p>​Xã Đức Long được chia thành các xóm: Bằng Hà 1, Bằng Hà 2, Cốc Lùng, Cốc Phát, Khuổi Ghẹn, Khau Khang, Khau Huổng, Nà Coóc, Nà Đuốc, Nà Đông, Nà Khau, Pác Nà-Nà Loòng, Nà Mỏ, Nà Niền, Nà Pẳng.
 +</​p><​p>​Trên địa bàn xã Đức Long có núi Khuổi Lóa. Sông Bằng chảy qua phần giữa của xã. Trên địa bàn Đức Long có hồ Phia Gào. Tỉnh lộ 203 và tỉnh lộ 204 giao với nhau trên địa phận xã Đức Long
 +</p>
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-QD19-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Quyết định số 19/​2006/​QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QD19Ds-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/​2006/​QĐ-BTNMT.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QD124-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Quyết định số 124/​2004/​QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1270
 +Cached time: 20181011032506
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.172 seconds
 +Real time usage: 0.210 seconds
 +Preprocessor visited node count: 863/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 35023/​2097152 bytes
 +Template argument size: 653/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1335/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.062/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.36 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 169.094 ​     1 -total
 + ​70.03% ​ 118.411 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​63.01% ​ 106.538 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​23.96% ​  ​40.520 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​11.99% ​  ​20.269 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_H&​ograve;​a_An
 + ​10.26% ​  ​17.343 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​10.00% ​  ​16.917 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  8.05%   ​13.604 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Cao_B&#​7857;​ng
 +  6.76%   ​11.425 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  5.39%    9.107      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​844442-0!canonical and timestamp 20181011032506 and revision id 40617596
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--c-long-h-a-an-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)