User Tools

Site Tools


31--c-l-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--c-l-ng-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đức Lương</​b>​ là một xã thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã nằm ở phía bắc của huyện và giáp với xã Phúc Lương ở phía bắc, Phú Lạc ở phía nam, Phú Cường ở phía tây và Đại Từ ở phía tây bắc.
 +</​p><​p>​Xã Đức Lương có diện tích 14,1 km², dân số năm 1999 là 2592 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 184 người/​km².
 +</​p><​p>​Theo niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 1999-2003, xã Đức Lương có diện tích 14,​27 km²,​ dân số là 2663 người, mật độ cư trú đạt 185 người/​km². Đức Lương được chia thành 13 xóm Nhất Quyết, Đất Đỏ, Đình Giữa, Non Đình, Na Muồng, Chùa Chinh, Đầu Cầu, Hữu Sào, Đồi, Rộc Mán, Tiền Phong, Cây Xoan, Thống Nhất.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Xã Đức Lương và xã Phú Lạc lân cận trước đây là xã Vinh Quang, địa điểm thành lập trường đại học Sư phạm Việt Bắc vào năm 1966, tiền thân của trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Thái Nguyên hiện nay.<sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Đây là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Đại Từ và năm 2009 có số hộ nghèo theo chuẩn của chính phủ Việt Nam là 46,2%. Đức Lương có 121ha lúa 2 vụ cho năng suất bình quân 55,8 tạ/ha, 136,4ha chè kinh doanh.<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1328
 +Cached time: 20181010234121
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.196 seconds
 +Real time usage: 0.242 seconds
 +Preprocessor visited node count: 958/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 41841/​2097152 bytes
 +Template argument size: 773/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3830/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.071/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.21 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 193.232 ​     1 -total
 + ​62.30% ​ 120.392 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​54.10% ​ 104.539 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​19.62% ​  ​37.914 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​18.44% ​  ​35.626 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.25% ​  ​25.604 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​12.34% ​  ​23.853 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_&#​272;&#​7841;​i_T&#​7915;​
 + ​10.89% ​  ​21.044 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  8.68%   ​16.768 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  5.71%   ​11.039 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243871-0!canonical and timestamp 20181010234121 and revision id 40662409
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--c-l-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)