User Tools

Site Tools


31--c-k-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--c-k-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Úc Kỳ</​b>​ là một xã thuộc huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã nằm ở phía tây của huyện và có tuyến tỉnh lộ 262 chạy qua địa bàn. Sông Cầu tạo thành ranh giới tự nhiên phía đông của xã.
 +</​p><​p>​Úc Kỳ tiếp giáp với xã Nhã Lộng ở phía bắc và tây bắc, xã Xuân Phương ở phía đông, xã Nga My ở phía nam và tây nam, xã Điềm Thụy ở phía tây.
 +</​p><​p>​Xã có diện tích 5,8 km², dân số năm 1999 là 5276 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 910 người/​km².
 +</​p><​p>​Theo Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 1999 - 2003, xã Úc Kỳ có diện tích 5,99 km², dân số là 5310 người, mật độ dân số đạt 886 người/​km². Úc Kỳ bao gồm 14 xóm là Trại, Làng, Tân Lập, Múc, Ngoài 1, Ngoài 2, Tân Sơn, Soi 1, Soi 2, Giữa, Nam 1, Nam 2, Đầm 1, Đầm 2.<sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Úc Kỳ nằm trong 28 mô hình ứng dụng KH&​amp;​CN được triển khai trong giai đoạn 2011-2013 của tỉnh Thái Nguyên với mô hình lúa nếp Thầu Dầu, giống lúa này cho loại gạo chuyên được dùng để làm bánh chưng, bánh giầy, xôi dồi,... rất dẻo và có mùi thơm, vị đậm.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Khu vực xóm Trại, xóm Múc, Soi 1, Soi 2, xã Úc Kỳ (Phú Bình) có tới 2 km bờ sông Cầu bị sạt lở.<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1270
 +Cached time: 20181011091926
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.180 seconds
 +Real time usage: 0.220 seconds
 +Preprocessor visited node count: 927/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 38765/​2097152 bytes
 +Template argument size: 722/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3740/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.073/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.22 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 180.670 ​     1 -total
 + ​61.56% ​ 111.227 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​56.20% ​ 101.543 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​22.32% ​  ​40.334 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​21.12% ​  ​38.165 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​17.07% ​  ​30.843 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.14% ​  ​18.323 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Ph&​uacute;​_B&​igrave;​nh
 +  9.10%   ​16.441 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.30%   ​13.194 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  5.53%    9.990      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1253954-0!canonical and timestamp 20181011091926 and revision id 40663286
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--c-k-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)