User Tools

Site Tools


31--c-h-p-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--c-h-p-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đức Hợp</​b>​ là một xã thuộc huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Đức Hợp có diện tích 7,66 km², dân số năm 1999 là 7467 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 975 người/​km².
 +</​p><​p>​Xã gồm 11 thôn có các thôn như sau:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Các thôn ngoài đê sông Hồng gồm có: Bông Ngoại, Tam Đa, Sòi,Đức ninh,xã tây</​li>​
 +<​li>​Các thôn trong đê gồm có: Bông Thượng, Bông Hạ, Đổng Thượng, Đồng Hạ, An Lạc</​li></​ul>​
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1238
 +Cached time: 20181013003727
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.192 seconds
 +Real time usage: 0.241 seconds
 +Preprocessor visited node count: 896/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 36681/​2097152 bytes
 +Template argument size: 758/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1562/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.081/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 192.181 ​     1 -total
 + ​58.67% ​ 112.748 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​54.48% ​ 104.700 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​22.12% ​  ​42.509 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​19.46% ​  ​37.392 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​16.48% ​  ​31.671 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​12.42% ​  ​23.864 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Kim_&#​272;&#​7897;​ng
 + ​11.29% ​  ​21.704 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.12%   ​13.679 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.03%   ​11.590 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243856-0!canonical and timestamp 20181013003727 and revision id 40662430
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--c-h-p-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)